Νέα σουηδική Νομοθεσία Σχετικά με την Καταχώριση του δικαιούχου

Το σουηδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο σχετικά με την εγγραφή των δικαιούχων, μια εφαρμογή η Τέταρτη κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, η οποία θα τεθεί σε ισχύ ένα αυγούστουΟ σκοπός του νόμου είναι να αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των εταιρειών, ενώσεων και άλλων νομικών οντοτήτων, προκειμένου να αποτρέψει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο νόμος προβλέπει, κατ ουσίαν, ότι τα νομικά πρόσωπα είναι υπόχρεα να γνωστοποιούν το σουηδικό Γραφείο μητρώου Εταιρειών που τις ευεργετικές τους ιδιοκτήτες. Η υποχρέωση καταχώρισης ευεργετική ιδιοκτησία αποτελείται από σουηδικό νομικών προσώπων, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στη Σουηδία και φυσικά πρόσωπα με κατοικία στην Σουηδία που διαχειρίζονται εμπιστεύεται ή παρόμοιες νομικές κατασκευές. Εξαιρούνται από την υποχρέωση είναι η κυβέρνηση, νομαρχιακών συμβουλίων και των δήμων, καθώς και τις νομικές οντότητες που έχουν ουσιαστικό έλεγχο, ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός του ΕΟΧ ή σε ισοδύναμη αγορά εκτός του ΕΟΧ, καθώς και κτήματα του αποθανόντος και πτώχευση πρόσωπα. Ένα πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο, μόνο του ή μαζί με κάποιον άλλον, τελικά κατέχουν ή ελέγχουν μια νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που οφέλη από κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό του ή της.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται σύμφωνα με το νόμο να ασκεί τον απόλυτο έλεγχο του νομικού προσώπου.

Παραδείγματα είναι όταν το άτομο λόγω του ή της συμμετοχής ή η συμμετοχή ελέγχει περισσότερα από είκοσι πέντε τοις εκατό του συνολικού αριθμού των ψήφων στο νομικό πρόσωπο, όταν το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παραιτηθεί περισσότερο από το ήμισυ της η νομική οντότητα είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχο διαχείρισης ή όταν ένα άτομο είναι σε θέση να ασκούν αντίστοιχο έλεγχο μέσω συμφωνιών με τους ιδιοκτήτες, τα μέλη ή η νομική οντότητα, ή μέσα από τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, μέσω μέτοχος συμφωνίες ή παρόμοια έγγραφα. Το νέο και πιο σημαντικές υποχρεώσεις για τις νομικές οντότητες που θα πρέπει να έχουν λάβει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το ποιος τις ευεργετικές τους ιδιοκτήτες και τη φύση και την έκταση του ιδιοκτήτη ενδιαφέρον για τη νομική οντότητα η οποία πρέπει να υποβληθεί το σουηδικό Γραφείο μητρώου Εταιρειών. Αν το πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα λείπει ή αξιόπιστες πληροφορίες, δεν μπορεί να επιτευχθεί, η νομική οντότητα πρέπει, ωστόσο, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την έλλειψη πληροφοριών. Το νομικό πρόσωπο πρέπει, κατόπιν αιτήσεως της αρχής, να παρέχουν, χωρίς καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά με τις ευεργετικές τους ιδιοκτήτες και τεκμηρίωση σχετικά με την έρευνα για την αξιολόγηση της απόκτησης συμμετοχής. Το νομικό πρόσωπο πρέπει, επίσης, να ειδοποιήσετε το Γραφείο μητρώου Εταιρειών, χωρίς καθυστέρηση, για οποιαδήποτε αλλαγή στην επικαρπία. Προ-υπάρχουσες νομικές οντότητες πρέπει να υποβάλει την πρώτη ειδοποίηση εντός έξι μηνών μετά από την ημερομηνία που ο νόμος τεθεί σε ισχύ, θα.ε, όχι αργότερα από τριάντα- ιανουαρίου. Νομικές οντότητες που ιδρύθηκε μετά από ένα αυγούστου θα έχει τέσσερις εβδομάδες για να υποβάλει την κοινοποίηση της πραγματικής κυριότητας. Μια νομική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί το σουηδικό Γραφείο μητρώου Εταιρειών, το συντομότερο η νομική οντότητα που αντιλαμβάνεται μια νέα δικαιούχο. Ως ένα πρακτικό ζήτημα αυτό έχει ερμηνευθεί να πω σε λίγες μέρες η εταιρεία έλαβε γνώση του νέου ιδιοκτήτη.

Αν η κοινοποίηση δεν είναι πλήρης, δεν έχουν υποβληθεί ή περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, το σουηδικό Γραφείο μητρώου Εταιρειών, δύναται να επιβάλει όρους μια χαρά για το νομικό πρόσωπο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου ισοδύναμου στελέχη να υποβάλουν κοινοποίηση. Εάν η λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν τηρούνται, το σουηδικό Γραφείο μητρώου Εταιρειών μπορεί να επιβάλει το πρόστιμο. Στη συνέχεια, το σουηδικό Γραφείο μητρώου Εταιρειών, δύναται να επιβάλει νέα αύξηση υπό όρους μια χαρά Άννα είναι εταίρος σε σουηδική Δικηγόρος, στη Στοκχόλμη, Σουηδία.

Άννα βοηθά τους πελάτες δομή, την υλοποίηση και τη διαχείριση διασυνοριακών αναδιοργανώσεις αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους τοπικούς και διεθνείς νομικές απαιτήσεις. Τα έργα περιλαμβάνουν, μετά την απόκτηση εντάξεις και Άννα υποστηρίζει πολυεθνικές εταιρείες με διάφορες εταιρική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας εταιρικής υπηρεσίες συντήρησης, της εταιρικής διακυβέρνησης, των μετόχων, συμφωνίες και κοινοπραξίες.